Indholdsfortegnelse

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Iværksætterens identitet
Artikel 3 - Anvendelse
Artikel 4 - Tilbuddet
Artikel 5 - Aftalen
Artikel 6 - Fortrydelsesret
Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning
Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten
Artikel 9 - Prisen
Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti
Artikel 11 - Levering og gennemførelse
Artikel 12 - Varighedstransaktioner: varighed, afslutning og fornyelse
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klageprocedure
Artikel 15 - Tvister
Artikel 16 - Supplerende eller afvigende bestemmelser

Artikel 1 - Definitioner

I disse betingelser forstås ved:

 1. Fortrydelsesfrist: den frist, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
 2. Forbruger: den fysiske person, der ikke handler under udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed og indgår en fjernkontrakt med entreprenøren
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Varighedstransaktion: en fjernkontrakt vedrørende en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er fordelt over tid
 5. Holdbart medium: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller entreprenøren at gemme oplysninger, der er adresseret til ham personligt på en måde, der giver mulighed for fremtidig konsultation og uændret reproduktion af de lagrede oplysninger.
 6. Fortrydelsesret:: forbrugerens mulighed for at give afkald på fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen
 7. Modelformular: Den modeludtræksformular, som entreprenøren stiller til rådighed, som en forbruger kan udfylde, når han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret.
 8. Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenester til forbrugerne på afstand
 9. Fjernsalgsaftale: en aftale, hvorefter der inden for rammerne af et system, der er organiseret af entreprenøren med henblik på fjernsalg af produkter og/eller tjenesteydelser, til og med indgåelsen af aftalen kun anvendes en eller flere teknikker til fjernkommunikation
 10. Teknologi til fjernkommunikation: betyder, at det kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og entreprenøren har mødtes samtidig i samme rum.
 11. Generelle vilkår og betingelser: disse generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Vebos;
Hoofdstraat 61
7921AC Zuidwolde

Telefonnummer: +31641254132
E-mail-adresse: info@vebos.com
Handelskammer nummer: 75209160
Momsregistreringsnummer: NL860186611B01

Artikel 3 - Anvendelse

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud fra entreprenøren og for enhver indgået fjernkontrakt og ordrer mellem iværksætter og forbruger.
 2. Inden fjernsalgsaftalen indgås, vil teksten til disse generelle vilkår og betingelser blive stillet til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, inden fjernsalgsaftalen indgås, vil det blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser kan ses af entreprenøren, og de vil blive sendt gratis så hurtigt som muligt på forbrugerens anmodning.
 3. Uanset stk. 1 og inden fjernsalgsaftalens indgåelse kan teksten til disse almindelige vilkår og betingelser, hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, stilles elektronisk til rådighed for forbrugeren på en sådan måde, at den let kan opbevares af forbrugeren på et varigt medium. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, inden fjernsalgsaftalen indgås, vil det blive angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser kan læses elektronisk, og at de vil blive sendt gratis på forbrugerens anmodning ad elektronisk vej eller på anden måde.
 4. I tilfælde af, at der gælder særlige produkt- eller servicebetingelser ud over disse generelle vilkår og betingelser, finder stk. 2 og 3 tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, som er mest gunstig for ham i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser.
 5. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på noget tidspunkt helt eller delvis er ugyldige eller ødelagte, vil aftalen og disse vilkår og betingelser ellers blive opretholdt, og den relevante bestemmelse vil straks blive erstattet af en bestemmelse, der tilnærmer rækkevidden af originalen mest muligt.
 6. Situationer, der ikke er reguleret i disse generelle vilkår og betingelser, bør vurderes "i ånden" i disse generelle vilkår og betingelser.
 7. Tvetydigheder med hensyn til forklaringen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal forklares "i ånden" i disse generelle vilkår og betingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, er dette udtrykkeligt angivet i tilbuddet.
 2. Tilbuddet er uforpligtende. Iværksætteren har ret til at ændre og justere tilbuddet.
 3. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sand repræsentation af de tilbudte produkter og / eller tjenester. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.
 4. Alle billeder, specifikationer data i tilbuddet er vejledende og kan ikke give anledning til kompensation eller opløsning af aftalen.
 5. Billeder med produkter er en sand repræsentation af de tilbudte produkter. Iværksætter kan ikke garantere, at de viste farver nøjagtigt matcher produkternes rigtige farver.
 6. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accepten af tilbuddet. Det drejer sig navnlig om:
  • prisen inkl.
  • eventuelle forsendelsesomkostninger
  • den måde, hvorpå aftalen vil blive indgået, og hvilke foranstaltninger der er nødvendige herfor
  • om fortrydelsesretten finder anvendelse eller ej
  • betalings-, leverings- og gennemførelsesmåden for aftalen
  • fristen for at acceptere tilbuddet eller den periode, inden for hvilken entreprenøren garanterer prisen;
  • taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved anvendelse af teknikken til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den normale basissats for de anvendte kommunikationsmidler
  • om aftalen er arkiveret efter dens indgåelse, og i bekræftende fald om den kan konsulteres af forbrugeren
  • den måde, hvorpå forbrugeren, inden han indgår aftalen, kan kontrollere de oplysninger, han har fremlagt i forbindelse med aftalen, og om ønsket genoprette dem
  • alle andre sprog, på hvilke aftalen ud over nederlandsk kan indgås
  • de adfærdskodekser, som entreprenøren har forelagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk og
  • distancekontraktens minimumsvarighed i tilfælde af en varighedstransaktion.

Artikel 5 - Aftalen

 1. Aftalen indgås, med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, på tidspunktet for forbrugerens accept af tilbuddet og opfyldelsen af de deri fastsatte betingelser.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter entreprenøren straks elektronisk modtagelsen af accepten af tilbuddet. Så længe aftalen om denne accept ikke er blevet bekræftet af entreprenøren, kan forbrugeren opløse aftalen.
 3. Hvis aftalen indgås elektronisk, vil entreprenøren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre elektronisk overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil entreprenøren træffe passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.
 4. Entreprenøren kan - inden for retlige rammer - informere sig selv om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernkontrakten. Hvis entreprenøren på grundlag af denne undersøgelse har god grund til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller anmodning eller til at knytte særlige betingelser til henrettelsen.
 5. Entreprenøren vil sende følgende oplysninger til forbrugeren med produktet eller tjenesten skriftligt eller på en sådan måde, at den kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på et varigt medium:
  • besøgsadressen på etableringen af den erhvervsdrivende, hvor forbrugeren kan klage
  • betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, eller en klar meddelelse om udelukkelse af fortrydelsesretten
  • oplysninger om garantier og eksisterende service efter køb
  • oplysningerne i artikel 4, stk. 3, i disse betingelser, medmindre entreprenøren allerede har givet disse data til forbrugeren inden aftalens gennemførelse
  • betingelserne for opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er tidsubegrænset.
 6. I tilfælde af en varighedstransaktion gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.
 7. Hver aftale indgås under de opsættende betingelser, at de pågældende produkter er tilstrækkeligt tilgængelige.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved levering af produkter:

 1. Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at opløse aftalen uden at begrunde det i 14 dage. Denne afkølingsperiode starter dagen efter forbrugerens eller en repræsentants modtagelse af produktet på forhånd af forbrugeren og meddeles entreprenøren.
 2. I afkølingsperioden håndterer forbrugeren produktet og emballagen med forsigtighed. Han vil kun pakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, returnerer han produktet med alt leveret tilbehør og - hvis det med rimelighed er muligt - i den oprindelige tilstand og emballage til entreprenøren i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner fra iværksætteren.
 3. Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at gøre dette kendt over for entreprenøren inden for 14 dage efter modtagelsen af produktet. Forbrugeren skal tilkendegive dette ved hjælp af standardformularen eller ved hjælp af et andet kommunikationsmiddel, f.eks. Når forbrugeren har tilkendegivet, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal kunden returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er blevet returneret rettidigt, f.eks.
 4. Hvis kunden efter udløbet af de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3, ikke har tilkendegivet, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret eller ikke har returneret produktet til entreprenøren, er købet en kendsgerning.

I forbindelse med udveksling af tjenesteydelser:

 1. I forbindelse med levering af tjenesteydelser har forbrugeren mulighed for at opløse aftalen uden at begrunde den i mindst 14 dage fra den dag, hvor aftalen indgås.
 2. For at gøre brug af sin fortrydelsesret vil forbrugeren fokusere på de rimelige og klare instruktioner, som entreprenøren giver med tilbuddet og/eller senest på leveringstidspunktet.

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning

 1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, må omkostningerne ved returnering af varerne ikke overstige hans konto.
 2. Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer entreprenøren dette beløb så hurtigt som muligt, men senest 14 dage efter tilbagetrækningen. Betingelsen er, at produktet allerede er modtaget tilbage af den handlende eller afgørende bevis for fuldstændig returnering kan indsendes. Tilbagebetalingen sker via den samme betalingsmetode, som forbrugeren anvender, medmindre forbrugeren udtrykkeligt giver tilladelse til en anden betalingsmetode.
 3. I tilfælde af skade på produktet som følge af skødesløs håndtering fra forbrugeren selv er forbrugeren ansvarlig for enhver afskrivning af produktet.
 4. Forbrugeren kan ikke holdes ansvarlig for afskrivning af produktet, hvis ikke alle juridisk krævede oplysninger om fortrydelsesretten er leveret af entreprenøren, dette skal ske inden indgåelsen af købsaftalen.

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

 1. Entreprenøren kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter som beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten gælder kun, hvis entreprenøren klart har angivet dette i tilbuddet, i det mindste i tide til indgåelse af aftalen.
 2. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:
  • som er oprettet af entreprenøren i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer
  • som er klart af personlig karakter
  • som i sagens natur ikke kan returneres
  • som hurtigt kan ødelægge eller alder;
  • hvis pris er udsat for udsving på det finansielle marked, som entreprenøren ikke har nogen indflydelse på
  • for de enkelte aviser og tidsskrifter
  • lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er forseglet af forbrugeren
  • for hygiejniske produkter, som forbrugeren har brudt forseglingen af.
 3. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenesteydelser:
  • vedrørende indkvartering, transport, restaurationsvirksomhed eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode
  • hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke, inden fortrydelsesfristen er udløbet
  • om væddemål og lotterier.

Artikel 9 - Prisen

 1. I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.
 2. Uanset det foregående afsnit kan entreprenøren tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er udsat for udsving på det finansielle marked, og som entreprenøren ikke har nogen indflydelse på, med variable priser. Dette link til udsving og det faktum, at eventuelle priser er indikativpriser, er nævnt i tilbuddet.
 3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser.
 4. Prisstigninger fra 3 måneder efter indgåelsen af aftalen er kun tilladt, hvis entreprenøren har fastsat dette og:
  • disse er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser eller
  • forbrugeren har beføjelse til at opsige aftalen fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
 5. De priser, der er nævnt i tilbuddet om produkter eller tjenesteydelser, inkluderer moms.
 6. Alle priser er underlagt trykning og typografiske fejl. Der tages ikke ansvar for konsekvenserne af trykning og typografiske fejl. I tilfælde af trykning og typografiske fejl er entreprenøren ikke forpligtet til at levere produktet i henhold til den forkerte pris.

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

 1. Entreprenøren garanterer, at produkterne og/eller tjenesterne overholder aftalen, specifikationerne i tilbuddet, de rimelige krav til soliditet og/eller anvendelighed og de lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser, der gælder på datoen for aftalens indgåelse. Hvis det aftales, garanterer entreprenøren også, at produktet er egnet til anden end normal brug.
 2. En garanti fra entreprenøren, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for entreprenøren på grundlag af aftalen.
 3. Eventuelle mangler eller forkert leverede produkter skal rapporteres skriftligt til entreprenøren inden for 2 måneder efter levering. Returnering af produkterne skal være i sin originale emballage og i ny stand.
 4. Entreprenørens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Iværksætteren er dog aldrig ansvarlig for den ultimative egnethed af produkterne til hver enkelt applikation af forbrugeren eller for nogen rådgivning om brugen eller anvendelsen af produkterne.
 5. Garantien gælder ikke, hvis:
  • forbrugeren selv har repareret og/eller forarbejdet de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller forarbejdet af tredjemand
  • de leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller på anden måde behandlet skødesløst eller er i strid med entreprenørens anvisninger og/eller er blevet behandlet på emballagen
  • indequary er helt eller delvis et resultat af regler, som regeringen har eller vil gøre med hensyn til arten eller kvaliteten af de anvendte materialer.

Artikel 11 - Levering og gennemførelse

 1. Entreprenøren vil udvise størst mulig omhu, når han modtager og udfører ordrer på produkter, og når han vurderer anmodninger om levering af tjenesteydelser.
 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har givet virksomheden.
 3. Med forbehold af hvad der er angivet i stk. 4 i denne artikel, vil virksomheden udføre accepterede ordrer hurtigt, men senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringsperiode. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan udføres, vil forbrugeren modtage meddelelse om dette senest 30 dage efter, at han har afgivet ordren. I så fald har forbrugeren ret til at opsige aftalen uden omkostninger. Forbrugeren har ikke ret til erstatning.
 4. Alle leveringstider er vejledende. Forbrugeren kan ikke udlede nogen rettigheder af nogen førnævnte perioder. Overskridelse af en periode giver ikke forbrugeren ret til erstatning.
 5. I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med stk. 3 i denne artikel refunderer entreprenøren det beløb, som forbrugeren har betalt så hurtigt som muligt, men senest 14 dage efter opløsningen.
 6. Hvis levering af et bestilt produkt viser sig umuligt, vil iværksætteren gøre alt for at gøre en erstatningsartikel tilgængelig. Senest på leveringstidspunktet vil det blive rapporteret på en klar og forståelig måde, at en erstatningsvare vil blive leveret. I tilfælde af erstatningsvarer kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved en mulig returforsendelse er på bekostning af iværksætteren.
 7. Risikoen for skade og/eller tab af produkter ligger hos entreprenøren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en forudbestemt og annonceret repræsentant for entreprenøren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 12 - Varighedstransaktioner: varighed, afslutning og fornyelse

opsigelse

 1. Forbrugeren kan opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som strækker sig til regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenester, til enhver tid under overholdelse af de aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesperiode på højst en måned.
 2. Forbrugeren kan opsige en aftale, der er indgået for en løsrevet periode, og som strækker sig til regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenester, når som helst hen imod slutningen af den tidsbegrænsede periode, med forbehold af de aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesperiode på højst en måned.
 3. Forbrugeren kan indgå de aftaler, der er nævnt i de foregående stykker:
  • til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode
  • i det mindste annullere på samme måde, som han har indgået
  • altid annullere med samme opsigelsesperiode som iværksætteren har fastsat for sig selv.

forlængelse

 1. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, må ikke stiltiende fornyes eller fornyes i en vis periode.
 2. Uanset stk. 1 kan en aftale, der er indgået for en løsrevet periode, og som omfatter regelmæssig levering af dagnyheder og ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges for en bestemt periode på op til tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige denne udvidede aftale ved udløbet af forlængelsen med et opsigelsesvarsel på højst en måned.
 3. En aftale, der er indgået for en løsrevet periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige aftalen med et opsigelsesvarsel på højst en måned og en opsigelsesfrist på højst tre måneder, hvis aftalen strækker sig til den almindelige, men mindre end en gang om måneden , levering af dagblade, nyheder og ugeblade og magasiner.
 4. En aftale med begrænset varighed om regelmæssig levering af dagblade, nyheds- og ugeaviser og magasiner (prøve- eller introduktionsabonnement) videreføres ikke stiltiende og slutter automatisk efter prøveperioden eller introduktionsperioden.

dyr

 1. Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren opsige aftalen når som helst efter et år med en opsigelsesfrist på højst en måned, medmindre rimelighed og rimelighed modsætter sig opsigelse inden udløbet af den aftalte løbetid.

Artikel 13 - Betaling

 1. I det omfang der ikke er indgået anden aftale, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales senest 7 arbejdsdage efter begyndelsen af den i artikel 6, stk. 1, omhandlede fortrydelsesfrist. I tilfælde af en aftale om at levere en tjenesteydelse starter denne periode, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af aftalen.
 2. Forbrugeren har pligt til at indberette unøjagtigheder i betalingsoplysninger, der leveres eller angives til entreprenøren uden forsinkelse.
 3. I tilfælde af forbrugerens misligholdelse har entreprenøren ret til, med forbehold af juridiske begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, som forbrugeren har fået kendskab til på forhånd.

Artikel 14 - Klageprocedure

 1. Entreprenøren har en tilstrækkeligt publiceret klageprocedure og håndterer klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. Klager over gennemførelsen af aftalen skal indsendes fuldt ud og tydeligt til entreprenøren inden for 2 måneder, efter at forbrugeren har fundet fejlene.
 3. Klager, der indsendes til entreprenøren, vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra modtagelsesdatoen. Hvis en klage kræver en forudsigelig længere behandlingstid, vil entreprenøren svare inden for en periode på 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en indikation af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 4. Hvis klagen ikke kan løses efter fælles overenskomst, opstår der en tvist, der er modtagelig for tvistbilæggelsen.
 5. I tilfælde af klager skal en forbruger først kontakte entreprenøren. Hvis webshoppen er tilknyttet Stichting WebwinkelKeur og i tilfælde af klager, der ikke kan løses efter fælles overenskomst, skal forbrugeren kontakte Stichting WebwinkelKeur(www.webwinkelkeur.nl),som vil mægle gratis. Kontroller, om denne webshop har et løbende medlemskab via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/Hvis der endnu ikke er fundet en løsning, har forbrugeren mulighed for at få sin klage behandlet af det uafhængige tvistbilæggelsesudvalg udpeget af Stichting WebwinkelKeur, afgørelsen er bindende, og både iværksætter og forbruger er enige i denne bindende afgørelse. Forelæggelse af en tvist for dette tvistbilæggelsesudvalg medfører omkostninger, som forbrugeren skal betale til det relevante udvalg. Det er også muligt at registrere klager via den europæiske ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. En klage suspenderer ikke entreprenørens forpligtelser, medmindre entreprenøren skriftligt angiver andet.
 7. Hvis en klage viser sig at være velbegrundet af iværksætteren, vil iværksætteren erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.

Artikel 15 - Tvister

 1. Kun nederlandsk lovgivning finder anvendelse på aftaler mellem entreprenøren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser vedrører. Selv om forbrugeren er bosiddende i udlandet.
 2. Wienersalgskonventionen finder ikke anvendelse.

Artikel 16 - Supplerende eller afvigende bestemmelser

Supplerende eller andre bestemmelser end disse almindelige vilkår og betingelser må ikke være til skade for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på et varigt medium.